مهلت توبه! تا نفس دارم کنم از تو اطاعت رهبرم بوده بر رخسار تو نور ولایت رهبرم تاظهور حضرت مهدی دعایم این بُوَد از گزند دشمنان باشی سلامت رهبرم کورباد آنکه ندارد این ولایت را قبول مرگ بر آنکه کند بر تو اهانت رهبرم خطبه هایت خوارو رسوا میکند بیگانه را مرحبابر اقتدارو آن شجاعت رهبرم تو همان سردار عشقی ما همه سرباز تو از تو میگیریم،چون اذن شهادت رهبرم(بهلول حبیبی زنجانی) tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com 2020-08-06T23:08:16+01:00 mihanblog.com یه چیزهایی... 2018-03-11T14:22:51+01:00 2018-03-11T14:22:51+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/284 . sa ❤❤این متن هزار بار ارزش خوندن داره:ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ،مثلِ  "ﺩﻝِ ﺁﺩما"ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ، مثلِ "ﻣﺎﻝِ ﺑﭽﻪ یتیم"ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ، مثلِ "پدرومادر"ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد، ﻣﺜﻞِ "ﮔُﺬﺷﺘﻪ"ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ، ﻣﺜﻞِ" ﻣُﺤﺒﺖ"ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ، ﻣﺜﻞِ "دوستِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ"ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗَﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ، ﻣﺜﻞِ "ﺁﺩﻣﺎﯼِ ﭼﺎپلوﺱ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ"ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ، اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ،ﻣﺜﻞ ❤❤این متن هزار بار ارزش خوندن داره:

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ،مثلِ  "ﺩﻝِ ﺁﺩما"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ، مثلِ "ﻣﺎﻝِ ﺑﭽﻪ یتیم"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ، مثلِ "پدرومادر"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد، ﻣﺜﻞِ "ﮔُﺬﺷﺘﻪ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ، ﻣﺜﻞِ" ﻣُﺤﺒﺖ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ، ﻣﺜﻞِ "دوستِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗَﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ، ﻣﺜﻞِ "ﺁﺩﻣﺎﯼِ ﭼﺎپلوﺱ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ، اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ،ﻣﺜﻞ "ﺧَﻨﺪﯾﺪﻥ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮔِﺮﻭﻧﻪ، ﻣﺜﻞِ "تاوان"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ تَلخه، ﻣﺜﻞِ "ﺣَﻘﯿﻘﺖ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﺳَﺨﺘﻪ، مثلِ "ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ، ﻣﺜﻞِ "ﺧﯿﺎﻧﺖ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ، ﻣﺜﻞِ "ﻋِﺸﻖ"

یه چیزی همیشه هَوامون رو داره "که اسمش خــــداست"
]]>
خدای من... 2017-11-06T12:15:14+01:00 2017-11-06T12:15:14+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/282 . sa ڪارت بانڪیم رو بہ فروشنـده دادم و باخیال راحت منتـظر شدم تا ڪارت بڪشہ ، ولے در ڪمال تعجبــ ، دستگاه پیامـ داد :‌     "موجودے ڪافے نمے باشد ! "‌امڪان نداشت، خودم میدونستمــ  ڪہ حداقل سہ برابر مبلغے ڪہ خرید ڪـــردم در ڪارتمــ پول دارمــ ...با بےحوصـلگے از فروشنده خـــواستم ڪہ دوباره ڪارتـ بڪشہ و این بارپیام آمـــد:‌        "رمز نا معـــتبر است"‌ایــن بار فروشنده با اخمــ گفتـ :"خانــم لطفأ نـــقداً پرداخت ڪنید ، ‼️پول نقـــــد همراهتون هست؟ ڪارت بانڪیم رو بہ فروشنـده دادم و باخیال راحت منتـظر شدم تا ڪارت بڪشہ ، ولے در ڪمال تعجبــ ، دستگاه پیامـ داد :
     "موجودے ڪافے نمے باشد ! "
امڪان نداشت، 
خودم میدونستمــ  ڪہ حداقل سہ برابر مبلغے ڪہ خرید ڪـــردم در ڪارتمــ پول دارمــ ...

با بےحوصـلگے از فروشنده خـــواستم ڪہ دوباره ڪارتـ بڪشہ و این بارپیام آمـــد:
        "رمز نا معـــتبر است"
ایــن بار فروشنده با اخمــ گفتـ :
"خانــم لطفأ نـــقداً پرداخت ڪنید ، 

‼️پول نقـــــد همراهتون هست؟

فڪر ڪنـــم ڪارتتون رو 
پیــش موبایلتــــون گذاشتــین 
ڪلاً ســــوختہ !"
‌در راه برگشـــت بہ خانہ مرتــب ایــن جملہ ے فروشنده در سـَرم صــدا میڪرد
‼️"پــول نَقد همــراهتون هستــ ؟!"

خدایـا!

من در ڪارت اعمالم ڪارهایی دارم ڪہ اُمیـــدوارم به واسطه آنها راه نجات یابم ...

‼️نڪند در روز حســـاب و ڪتاب بگـــویند موجودے ڪآفے نیســت ...

و من متعـــجبانہ بگویم:
                  | مگر میـــــشود ؟|
پــس آن همہ اعمالے ڪہ فڪر میڪردم نیڪ هستــند و انجامــ دادم چہ شد؟؟!
و بگــویند اعمالت را در ڪنار چیزهایے قرار دادی ڪہ ڪلاً سوخــت و از بیــن رفت ... 

ڪنار بُخـــل
ڪنار حـسد
ڪنار ریــــا
کنار عصبانیت

ڪنار بے اعتمادے بہ خدا 
ڪنار دنیا دوستے و ...
‼️نڪند از مـن  بپرسند نقـــداً با خودت چہ آورده اے ...؟؟!!

 و من ڪیســہ ام تُهےباشدودستم  خالے ....!!
خدایـــم

 از تمامــــ چیزهایے ڪہ باعث مےشــود در قیامت از تو دور باشم...

 بہ تو پنــاه میبرم...!


]]>
انتظار 2017-08-22T16:15:33+01:00 2017-08-22T16:15:33+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/280 . sa و منهمان کودک خردسالی امکه ازشوق چرخ و فلک،دیگر پدر را نمی بیند.سرم گیج رفته یوسف❗️چنان اسیر گردش روزهاشده ام؛که یادم رفته،تو به انتظارمن؛هزارسال است که رویِ پا ایستاده ای! ❤ و من
همان کودک خردسالی ام
که ازشوق چرخ و فلک،دیگر پدر را نمی بیند.

سرم گیج رفته یوسف❗️

چنان اسیر گردش روزهاشده ام؛
که یادم رفته،
تو به انتظارمن؛
هزارسال است که رویِ پا ایستاده ای! ❤
]]>
فضیلت آیة الکرسی بعد از هر نماز 2017-05-22T20:51:50+01:00 2017-05-22T20:51:50+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/273 . sa ۱- به سند معتبر از حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام روایت شده: هركه بعد از نماز واجب آیة الكرسى را بخواند، گزنده ‏اى به او ضرر نرساند.۲- و در حدیث‏ معتبر دیگر فرمود:رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمودند: یا على بر تو باد به تلاوت نمودن آیة الكرسى پس از هر نماز واجب، به درستى كه بر خواندن آن محافظت‏ نكند، مگر پیغمبر، یا صدّیق، یا شهید.۳- و همچنین روایت شده: هركه آیة الكرسى را پس از هر نماز بخواند او را از وارد شدن به بهشت‏ جز مرگ مانعى نباشد.۴- و طبق روایت دیگر: هركه آیة الكرسى را بعد از هر نماز وا

۱- به سند معتبر از حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام روایت شده: هركه بعد از نماز واجب آیة الكرسى را بخواند، گزنده ‏اى به او ضرر نرساند.

۲- و در حدیث‏ معتبر دیگر فرمود:
رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمودند: یا على بر تو باد به تلاوت نمودن آیة الكرسى پس از هر نماز واجب، به درستى كه بر خواندن آن محافظت‏ نكند، مگر پیغمبر، یا صدّیق، یا شهید.

۳- و همچنین روایت شده: هركه آیة الكرسى را پس از هر نماز بخواند او را از وارد شدن به بهشت‏ جز مرگ مانعى نباشد.

۴- و طبق روایت دیگر: هركه آیة الكرسى را بعد از هر نماز واجب بخواند، نمازش پذیرفته شود، و در امان خدا باشد، و خدا او را از بلاها و گناهان حفظ كند.


]]>
خـــــــــــــانواده 2016-09-18T16:07:08+01:00 2016-09-18T16:07:08+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/271 . sa دیروز به پدرم زنگ زدم، هر روز زنگ می‌زنم و حالش را می‌پرسم.موقع خداحافظی حرفی زد که حسابی بغضی شدمگفت: "بنده نوازی کردی زنگ زدی".وقتی که گوشی را قطع کردم هق هق زدم زیر گریه که چقدر پدر خوب و مهربان است.دیشب  خواهرم به خانه‌ام آمده بود، شب ماند، صبح بیدار شدم و دیدم حمام و دستشویی را برق انداخته‌است.گاز را شسته‌است، قاشق و چنگال‌ها و ظرف‌ها را مرتب چیده‌ است و...وقتی توی خیابان ماشینم خاموش شد اولین کسی که به دادم رسید برادرم بود...و منو از نگاه ها و کمک های با توقع رها کرد..امروز عصر با م دیروز به پدرم زنگ زدم، هر روز زنگ می‌زنم و حالش را می‌پرسم.
موقع خداحافظی حرفی زد که حسابی بغضی شدم
گفت: "بنده نوازی کردی زنگ زدی".
وقتی که گوشی را قطع کردم هق هق زدم زیر گریه که چقدر پدر خوب و مهربان است.

دیشب  خواهرم به خانه‌ام آمده بود، شب ماند، صبح بیدار شدم و دیدم حمام و دستشویی
را برق انداخته‌است.
گاز را شسته‌است، قاشق و چنگال‌ها و ظرف‌ها را مرتب چیده‌ است و...

وقتی توی خیابان ماشینم خاموش شد اولین کسی که به دادم رسید برادرم بود...
و منو از نگاه ها و کمک های با توقع رها کرد..

امروز عصر با مادرم حرف می‌زدم ,
برایش عکس بستنی فرستادم . مادرم عاشق بستنی‌ست گفتم بستنی را که دیدم یادت افتادم
.
برایم نوشت: "من همیشه به یادتم...چه با بستنی...چه بی بستنی".

و من
نشسته‌ام و به کلمه‌ی "خانواده" فکر می‌کنم،
که در کنارِ تمامِ نارفاقتی‌ها،
پلیدی‌ها و
دورویی‌های آدم‌ها و روزگار،
 تنها یک کلمه نیست،
بلکه یک دنیا آرامش و امنیت است.
«قدر خانواده  را بدانید»

]]>
خوردن شام 2015-11-30T11:45:32+01:00 2015-11-30T11:45:32+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/270 . sa امام صادق علیه السلام می‌فرمایند :خوردن شام را وامگذار هر چند به سه لقمه نان با نمک باشد.(مکارم الاخلاق، ج 1، ص 424، ح 1447) امام صادق علیه السلام می‌فرمایند :
خوردن شام را وامگذار هر چند به سه لقمه نان با نمک باشد.

(مکارم الاخلاق، ج 1، ص 424، ح 1447)


]]>
خانــــــــــــواده در جوامع اسلامی 2015-04-07T08:28:27+01:00 2015-04-07T08:28:27+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/269 . sa در جوامع اسلامی ,یعنی جوامع متدین و مذهبی,مشاهده می کنیم که دو نفر آدم مدت طولانی با هم زندگی می کنند و اصلا از هم سیر نمی شوند, بلکه دلبستگی شان به هم بیشتر می شود, انس و محبت و وفایشان به همدیگر بیشتر می شود, این همان خاصیت تدین و دینداری و مذهبی بودن و جهات خدایی را رعایت کردن است. منبع: بیانات امام خامنه ای،مطلع عشق .ص۶۵ در جوامع اسلامی ,یعنی جوامع متدین و مذهبی,مشاهده می کنیم که دو نفر آدم مدت طولانی با هم زندگی می کنند
 و اصلا از هم سیر نمی شوند,
بلکه دلبستگی شان به هم بیشتر می شود,
انس و محبت و وفایشان به همدیگر بیشتر می شود,
این همان خاصیت تدین و دینداری و مذهبی بودن و جهات خدایی را رعایت کردن است.


منبع: بیانات امام خامنه ای،مطلع عشق .ص۶۵ ]]>
ازدواج.. 2015-02-14T20:50:29+01:00 2015-02-14T20:50:29+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/268 . sa حاج آقا پناهیان: هر ازدواجی حتما با مشکلات و اختلاف نظرهایی همراه است، بنابراین شما در هنگام ازدواج در واقع انتخاب می کنید که با چه کسی اختلاف نظر داشته باشید! نه این که دنبال کسی بگردید که هیچ اختلافی با شما نداشته باشد. حاج آقا پناهیان:
هر ازدواجی حتما با مشکلات و اختلاف نظرهایی همراه است،
بنابراین شما در هنگام ازدواج در واقع انتخاب می کنید که با چه کسی اختلاف نظر داشته باشید!
نه این که دنبال کسی بگردید که هیچ اختلافی با شما نداشته باشد. ]]>
وحدت 2015-01-05T09:06:39+01:00 2015-01-05T09:06:39+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/267 . sa امام خامنه ای :آن كسى كه نداى تفرقه‌ى بین شیعه و سنى را سر میدهد و به بهانه‌ى مذهب، میخواهد وحدت ملى را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنى، مزدور دشمن است؛ چه بداند، چه نداند.گاهى بعضیها مزدور دشمنند و خودشان نمیدانند.... امام خامنه ای :
آن كسى كه نداى تفرقه‌ى بین شیعه و سنى را سر میدهد و به بهانه‌ى مذهب، میخواهد وحدت ملى را به هم بزند،
 چه شیعه باشد و چه سنى، مزدور دشمن است؛
چه بداند، چه نداند.گاهى بعضیها مزدور دشمنند و خودشان نمیدانند.... ]]>
خنده به چه قیمتی!!!!!!!!!!! 2014-12-07T21:05:04+01:00 2014-12-07T21:05:04+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/266 . sa سلام تركه،لره،رشتیه،دكتر علی شریعتی، آیت اللہ جنتی، لقمان حكیم و حالا امام...!!! خندہ بہ چہ قیمت...؟!!! بہ قیمت اینكہ حالا شخصیت جوك ما عوض شود و بگویند امام...؟!!! اما اگر كمی دقت كنیم فقط گفتہ اند امام... اما كدام امام؟! فعلاً منظورشان امام خمینی(ره) است...!!! اما چرا نام كامل بہ كار نمیبرند؟!!! زیرا منتظر واكنش ما هستند و مشغول آمادہ ساختن ما، تا در گام بعدی بہ جای كلمہ امام و یا در جلوی كلمہ امام چیز دیگری بگذارند تا با این بی حرمتی ها عشق و علاقہ ما نسبت بہ دین و دینداران كمرنگ سلام
تركه،لره،رشتیه،دكتر علی شریعتی، آیت اللہ جنتی، لقمان حكیم و حالا امام...!!!
خندہ بہ چہ قیمت...؟!!! بہ قیمت اینكہ حالا شخصیت جوك ما عوض شود و بگویند امام...؟!!! اما اگر كمی دقت كنیم فقط گفتہ اند امام... اما كدام امام؟! فعلاً منظورشان امام خمینی(ره) است...!!! اما چرا نام كامل بہ كار نمیبرند؟!!! زیرا منتظر واكنش ما هستند و مشغول آمادہ ساختن ما، تا در گام بعدی بہ جای كلمہ امام و یا در جلوی كلمہ امام چیز دیگری بگذارند تا با این بی حرمتی ها عشق و علاقہ ما نسبت بہ دین و دینداران كمرنگ تر شود...!!!
خداوندا، تو شاهد باش از تمامی این جوكها و كسانیكہ دوستداران و اولیای تو را فقط بہ بهانہ خندیدن مسخرہ میكنند بیزاری میجویم...
خداوندا تو شاهد باش من بر دشمنانی كہ این حركت را بہ راہ انداختن و كسانیكہ عامدانہ آن را گسترش دادند لعنت میفرستم و بر تو پناہ میبرم...
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ]]>
نگاه به نامحــــــــرم 2014-10-17T12:04:31+01:00 2014-10-17T12:04:31+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/265 . sa یک نگاہ بہ نامحرم میتواند سالها عبادتت را بسوزاند و یک نگاہ نکردن میتواند برتر از سالها عبادت باشد فقط یک نگاہ را برگردان!چشمت را ببند!با خدا معاملہ کن!چکهاے خدا سر وقت پاس میشود یک نگاہ بہ نامحرم میتواند سالها عبادتت را بسوزاند

و یک نگاہ نکردن میتواند برتر از سالها عبادت باشد

فقط یک نگاہ را برگردان!

چشمت را ببند!

با خدا معاملہ کن!

چکهاے خدا سر وقت پاس میشود
]]>
چادر مشکی من 2014-10-16T11:30:31+01:00 2014-10-16T11:30:31+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/264 . sa در خیابان که راه می روی . . .هنگامی که . . .عده ای از کنارت رد می شوند و صلوات می فرستند . . .بگو :« الحمدالله که با دیدن چادر من، خوشبوترین ذکر دنیا بر زبانتان جاری شد » در خیابان که راه می روی . . .

هنگامی که . . .

عده ای از کنارت رد می شوند 

و صلوات می فرستند . . .

بگو :

« الحمدالله که با دیدن چادر من،

خوشبوترین ذکر دنیا بر زبانتان جاری شد »

]]>
وایبـــــــــــــــــــــــــــر...سرویس جاسوسی.... 2014-09-12T10:46:37+01:00 2014-09-12T10:46:37+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/263 . sa نرم افزاری پیام رسان یا جاسوسی!؟!؟؟ اگر فکر می کنید که وایبر یک اپلیکیشن معمولی و همچون دیگر برنامه های این رده است,سخت در اشتباه هستید.وایبر میدیا شرکتی مستقر در اسراییل است که مراکز توسعه ای در بلاروس,وقبرس دارد.کاربران این شرکت در سپتامبر سال۲۰۱۲صد میلیون نفر و در دسامبر ۲۰۱۲صد وچهل میلیون نفر است.کاربران در روز ۱۰میلیون مکالمه با میانگین ۲میلیارد دقیقه انجام می دهند وبیش از ۶میلیارد پیامک در ماه ارسال می کنند.حال سوال این است ...این برنامه با چه هدفی به صورت کاملا رایگان در اختیار ۱۴۰میلیون نرم افزاری پیام رسان یا جاسوسی!؟!؟؟
اگر فکر می کنید که وایبر یک اپلیکیشن معمولی و همچون دیگر برنامه های این رده است,سخت در اشتباه هستید.
وایبر میدیا شرکتی مستقر در اسراییل است که مراکز توسعه ای در بلاروس,وقبرس دارد.
کاربران این شرکت در سپتامبر سال۲۰۱۲صد میلیون نفر و در دسامبر ۲۰۱۲صد وچهل میلیون نفر است.
کاربران در روز ۱۰میلیون مکالمه با میانگین ۲میلیارد دقیقه انجام می دهند وبیش از ۶میلیارد پیامک در ماه ارسال می کنند.
حال سوال این است ...این برنامه با چه هدفی به صورت کاملا رایگان در اختیار ۱۴۰میلیون کاربر در نقاط مختلف جهان قرار گرفته است؟؟؟؟؟
هدف از راه اندازی این نرم افزار رایگان ,سود آوری یا آگهی نیست ,بلکه جاسوسی از کاربران است...
این شرکت فایل مکالمه های ضبط شده را سی ماه نگه داشته و در اختیار سرویس های جاسوسی قرار می دهد.

]]>
چرا باید به سبک زندگی اهمیت داد؟ 2014-06-08T13:59:08+01:00 2014-06-08T13:59:08+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/261 . sa چرا باید به سبک زندگی  اهمیت داد؟   یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه ی زیستن، این یک بعد مهم است؛ ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم- که هدف انسان، رستگار و فلاح و نجاح است- باید به سبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، بــــــــــاز پرداختن به سبک زندگی مهم است. بنابراین مساله، مساله ی اساسی و مهمی است. بیانات مقام

چرا باید به سبک زندگی  اهمیت داد؟

 

یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه ی زیستن، این یک بعد مهم است؛ ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم- که هدف انسان، رستگار و فلاح و نجاح است- باید به سبک زندگی اهمیت دهیم؛

اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، بــــــــــاز پرداختن به سبک زندگی مهم است.

بنابراین مساله، مساله ی اساسی و مهمی است.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی 23|07|1391 ]]>
خانواده و اعتراف غرب 2014-06-06T13:19:09+01:00 2014-06-06T13:19:09+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/260 . sa ازدواج و شادمانی کسانی که ازدواج کرده اند شادمان تر از هم سال های خود هستند. این موضوع فقط به آمریکا منحصر نمی شود بلکه در مورد دست کــــــــــــم هفده کشور دیگر دنیا نیز که تحقیقات مشابهی در آنها صورت گرفته، صدق می کند. (فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 244) و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند! ....(سوره روم، آیه 21) ازدواج و شادمانی

کسانی که ازدواج کرده اند شادمان تر از هم سال های خود هستند.
این موضوع فقط به آمریکا منحصر نمی شود بلکه در مورد دست کــــــــــــم هفده کشور دیگر دنیا نیز که تحقیقات مشابهی در آنها صورت گرفته، صدق می کند.

(فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 244)

و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و
در میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند! ....(سوره روم، آیه 21) ]]>
شبکــــــــــه های ماهواره ای ضد دینی 2 2014-05-30T12:10:02+01:00 2014-05-30T12:10:02+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/259 . sa این شبکه ها که تمامی عوامل آن ها، وهابیون تکفیری و روشنفکران غرب گــــــــــرا هستند. در جهت اهداف از پیش تعریف شده ی نظام متحد رسانه ای  غرب که تحت سلطه صهیونیزم جهانی می باشد. با حمایت رژیـــــــــــم سعودی و محوریت اطلاعاتی اطاق فکر آمریکایی-انگلیسی کار خود را شروع کرده اند. از جمله اهداف اولیه و اصلی  که در دستور کار این شبکه ها قرار گرفته است؛ مقابله با عقاید، ارزش ها و رفتار هایی  چون امامت، ولایت و انتظار است که در جوامع شیعی وجود دارد. هم چنین تفـــ

این شبکه ها که تمامی عوامل آن ها، وهابیون تکفیری و روشنفکران غرب گــــــــــرا هستند.

در جهت اهداف از پیش تعریف شده ی نظام متحد رسانه ای  غرب که تحت سلطه صهیونیزم جهانی می باشد. با حمایت رژیـــــــــــم سعودی و محوریت اطلاعاتی اطاق فکر آمریکایی-انگلیسی کار خود را شروع کرده اند.

از جمله اهداف اولیه و اصلی  که در دستور کار این شبکه ها قرار گرفته است؛ مقابله با عقاید، ارزش ها و رفتار هایی  چون امامت، ولایت و انتظار است که در جوامع شیعی وجود دارد.

هم چنین تفـــــــــرقه افکنی و خدشه وارد نمودن به وحدت شیعه و سنی به خصوص  در میان جامعه ایرانی و نیز تکفیر شیعه، انکار ائمه اطهار ( علیهـــــــــــم السلام) و تبرئه دشمنان اهل بیت مانند یزید، معاویه و....از برنامه های محوری این شبکه ها است. ]]>
شبکــــــــــه های ماهواره ای ضد دینی 2014-05-28T19:55:06+01:00 2014-05-28T19:55:06+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/258 . sa امروزه شبکه های ماهواری ای زیادی با حمایت سرویس های جاسوسی «سیا» ، « ام 16» و «موساد» وجود دارند که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود و به شکلی قراچ گونه به زبان های مختلف در حال تکثیر و مشغول اختلاف افکنی در جهان اسلام هستند. شبکـــــــه هایی چون اهل بیت (علیهم السلام)، هادی، امام حسین (علیه السلام)، کربلا، الزهرا، کلمه، وصال فارسی، نور، وصال حــــــــــــــــق و.... از این جمله اند. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

امروزه شبکه های ماهواری ای زیادی با حمایت سرویس های جاسوسی «سیا» ، « ام 16» و «موساد» وجود دارند که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود و به شکلی قراچ گونه به زبان های مختلف در حال تکثیر و مشغول اختلاف افکنی در جهان اسلام هستند.

شبکـــــــه هایی چون اهل بیت (علیهم السلام)، هادی، امام حسین (علیه السلام)، کربلا، الزهرا، کلمه، وصال فارسی، نور، وصال حــــــــــــــــق و.... از این جمله اند.

]]>
حجاب = شناخت زن به انسانیت نه به جنسیت 2014-05-18T15:59:49+01:00 2014-05-18T15:59:49+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/257 . sa زن به دلیــــــــــــــــل زیبایی ها . جاذبـــــــــــــــــــه هایی که دارد، همواره بیشتر از مرد مورد توجــــــــه قرار می گیرد واگـــــــــــر در جامعه طوری ظاهر شود کـــــــــــــه این زیباییها ارزان و راحت در اختیار دیگران قرار بگیـــــــــــــــــــــــرد،آنچه مورد توجه دیگــــــــــــران قرار می گیرد، زیبایی این جذابیتها خواهد بود ولی اگر با پوشش در جامعه ظاهــــــــر شود، در واقع انسان بودن زن شناخته می شود ؛ وزن بخاطر جاذبــــــــــــــــــه های جنسی اش مورد آزار قرار ن زن به دلیــــــــــــــــل زیبایی ها . جاذبـــــــــــــــــــه هایی که دارد، همواره بیشتر
 از مرد مورد
توجــــــــه قرار می گیرد واگـــــــــــر در جامعه طوری ظاهر شود
 کـــــــــــــه این زیباییها ارزان و راحت در اختیار دیگران قرار بگیـــــــــــــــــــــــرد،آنچه مورد توجه
دیگــــــــــــران قرار می گیرد،
زیبایی این جذابیتها خواهد بود ولی اگر با پوشش در جامعه ظاهــــــــر شود،
در واقع انسان بودن زن شناخته می شود ؛
وزن بخاطر جاذبــــــــــــــــــه های جنسی اش مورد آزار قرار نمی گیرد. ]]>
لبیک یا امام علی نقی (ع) 2014-05-02T20:26:23+01:00 2014-05-02T20:26:23+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/256 . sa تو با "حسین" فرق نداری، فقط کمی نامت غریب مانده میان غریب ها آنقدر شعر از تو نگفتند شاعران تا اینکه باز شد دهن نانجیب ها لبیک یا علی النقی (ع).. شهادت امام مظلوممان امام هادی تسلیت.. تو با "حسین" فرق نداری، فقط کمی

نامت غریب مانده میان غریب ها

آنقدر شعر از تو نگفتند شاعران

تا اینکه باز شد دهن نانجیب ها

لبیک یا علی النقی (ع)..

شهادت امام مظلوممان امام هادی تسلیت.. ]]>
یا مهدی (عج)...مولای من.. 2014-04-27T17:48:30+01:00 2014-04-27T17:48:30+01:00 tag:http://mohlate-tobe.mihanblog.com/post/255 . sa خیلی از ما عادت کرده ایم که بگوییم منتظریم، بعد از هر صلواتمان بگوییم " وعجل فرجهم" یا اینکه بعد از هر نماز دعای فرج بخوانیم حتی از روی عادت برای سلامتی آقا نذر می کنیم، آری به نبودنش به نیامدنش به انتظارمان عادت کرده ایم، اومنتظر است که مابرگردیم، مائیم که درغیبت کبری ماند ه ایم. می خواهم تورا ببینم آرزوی بزرگی است می دانم، می خواهم یک سرزنش از نگاه تو باشم یا یک لبخند از بهشت تو... چه روزهاکه منتظر طوفان نوح بوده ام، منتظر زلزله ای که بیاید و ویرانم کند منتظربارانی که مرابشوید Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

خیلی از ما عادت کرده ایم که بگوییم منتظریم، بعد از هر صلواتمان بگوییم " وعجل فرجهم" یا اینکه بعد از هر نماز دعای فرج بخوانیم حتی از روی عادت برای سلامتی آقا نذر می کنیم، آری به نبودنش به نیامدنش به انتظارمان عادت کرده ایم، اومنتظر است که مابرگردیم، مائیم که درغیبت کبری ماند ه ایم.

می خواهم تورا ببینم آرزوی بزرگی است می دانم، می خواهم یک سرزنش از نگاه تو باشم یا یک لبخند از بهشت تو...

چه روزهاکه منتظر طوفان نوح بوده ام، منتظر زلزله ای که بیاید و ویرانم کند منتظربارانی که مرابشوید ، چه شبها که در دیوان حافظ به دنبال کسی میگردم که مرا تا دروازه های قیامت ببرد.

می ترسم می ترسم دنیا به پایان بیاید ومن حتی در گوشه چشم تو هم جایی نداشته باشم می دانم که می آیی ودر بی طاقت ترین جمعه سال، باشمشیری که بوی ذوالفقار می دهد، وعبایی که شبیه تنهایی پیامبر است باید برخیزم باید برخیزم و خودم را از سیاهی بتکانم.

]]>